logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Zobacz zmiany 3/2017

W latach 2014-2020 projekty z sektorów audiowizualnego, kultury i kreatywnych będą wspierane przez program Kreatywna Europa, na który przeznaczono 1,46 mld euro. Inwestowanie w kulturę umożliwiają też programy regionalne i krajowe. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w IV osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego przeznaczono na ten cel 39 294 671 euro. Zabytki o dużym, ponadregionalnym znaczeniu wspiera z kolei Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Natomiast przedsięwzięcia służące promocji nieznanego szerzej dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego są finansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2014-2020.

Więcej informacji w najnowszym wydaniu e-magazynu „Zobacz zmiany” nr 3.