logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

RPO 4/2017

Jednostkom samorządowym spoza najsilniejszych obszarów województwa (Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny) stworzono szansę na wykorzystanie mechanizmu Kontraktów Samorządowych. Mogły one zbudować własne partnerstwa i wypracować wspólne strategie rozwoju wykraczające poza granice gminy czy powiatu. Ten oddolny proces zaowocował wsparciem ze środków RPOWZ sześciu Kontraktów Samorządowych. Na realizację 96 przedsięwzięć zapisanych w Kontraktach Samorządowych zabezpieczono ponad 129 mln zł z pięciu osi priorytetowych RPOWZ. Pieniądze te będą inwestowane w poprawę konkurencyjności MŚP, promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, wspieranie mobilności pracowników, w edukację, szkolenia i kształcenie zawodowe. Złożą się one na wzmocnienie gospodarczego potencjału kolejnych obszarów regionu.

e-biuletyn „RPO” nr 4 dostępny jest tutaj