logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Nasz region 9/2016

W tym okresie programowania obowiązuje nowe podejście do rewitalizacji. Jej zadaniem jest skuteczna interwencja na obszarze wymagającym wsparcia, głównie w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzennej oraz kulturowej. Punktem wyjścia jest jednak właściwa diagnoza społeczna. Gmina, aby ubiegać się o wsparcie na projekty rewitalizacyjne w ramach działania 9.2 „Rewitalizacja obszarów problemowych” WRPO 2014+ musi opracować i uchwalić program rewitalizacji zgodny z wymaganiami wynikającymi z Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Pieniądze przeznaczone na opracowanie bądź aktualizację programów rewitalizacji przez gminy pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wielkopolscy samorządowcy na opracowanie tych dokumentów mogą otrzymać ponad 7,6 mln zł dotacji. Więcej informacji na ten temat w e-biuletynie „Nasz region” nr 9.