logo

Mówimy prosto o trudnych dziedzinach ...

...fundusze europejskie, przedsiębiorczość, innowacje

Nasz region 2/2017

W Wielkopolsce obserwowane są znaczne dysproporcje w dostępie do edukacji –wychowaniem przedszkolnym objętych jest zdecydowanie więcej dzieci w miastach niż na wsi. Dlatego wsparcie udzielane w ramach WRPO 2014+ ma służyć poprawie jakości i dostępu do wychowania przedszkolnego oraz wyposażeniu dzieci w odpowiedni kapitał, zwłaszcza w zakresie kreatywności i innowacji oraz kompetencji społecznych. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu przybędzie w Wielkopolsce kilka tysięcy nowych miejsc opieki przedszkolnej. Kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie stanowią alternatywne rozwiązanie dla mniejszych miejscowości, w których nie sprawdziłoby się tworzenie żłobków.

Zapraszamy do czytania drugiego numeru e-biuletynu „Nasz region”.