logo

We speak simply about difficult issues:...

...EU funds, entrepreneurship and innovations

RPO 4/2017

Jednostkom samorządowym spoza najsilniejszych obszarów województwa (Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny) stworzono szansę na wykorzystanie mechanizmu Kontraktów Samorządowych. Mogły one zbudować własne partnerstwa i wypracować wspólne strategie rozwoju wykraczające poza granice gminy czy powiatu. Ten oddolny proces zaowocował wsparciem ze środków RPOWZ sześciu Kontraktów Samorządowych.

Włodarze jednostek samorządowych, które przystąpiły do tych partnerstw, złożyli wnioski o dofinansowanie wcześniej wspólnie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą RPOWZ projektów priorytetowych. Na realizację 96 przedsięwzięć zapisanych w Kontraktach Samorządowych zabezpieczono ponad 129 mln zł z pięciu osi priorytetowych RPOWZ. Pieniądze te będą inwestowane w poprawę konkurencyjności MŚP, promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, wspieranie mobilności pracowników, w edukację, szkolenia i kształcenie zawodowe. Złożą się one na wzmocnienie gospodarczego potencjału kolejnych obszarów regionu.